Program - "Umiem pływać"

Program na rok 2020..

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Gmin,

Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Nauczyciele

województwa świętokrzyskiego

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach informuje, że zgodnie z Decyzją nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 r. składa oferty na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne na 2020 rok dotyczące realizacji zadania pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla dzieci z klas I - III Szkół Podstawowych z terenu Gmin województwa świętokrzyskiego na planowany termin realizacji zajęć z nauki pływania od 2 marca do 15 czerwca 2020 roku do:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie - termin złożenia oferty do 20 listopada 2019 roku,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach - nie rozpisano jeszcze konkursu ofert.

Wszystkich zainteresowanych programem "Umiem pływać" na 2020 rok prosimy o zapoznanie się z materiałami informacjami zawartymi na stronie WSZS w Kielcach: www.wszs.kielce.ploraz na stronie MSiT w Warszawie, link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html

Główne cele programu "Umiem pływać" - w skrócie "UP":

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,

- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów,

- brak jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć z nauki pływania.

Opis zajęć z nauki pływania w programie "UP":

- skierowane do uczniów szkół podstawowych z klas I – III z całego kraju,

-organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym,

- w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych ( 45 min) dla każdego uczestnika,

- 1-2 razy w tygodniu,

- w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego instruktora i wychowawcę, mogą być łączone zajęcia w kilku grupach, np. 2 grupy x 15 osób = 30 osób ( uczestników),

- końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, stanowiącego załącznik nr 3 do Decyzji nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 r. ,

-zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.

Zakres finansowania programu "UP" przy grupie 30 osób:

1. Organ prowadzący Szkołę/Szkoły- Gmina pokrywa koszty:

- transportu / dojazdu uczestników zajęć,

- obsługi wychowawczej ( 1 osoby)- 2 wychowawcy

2. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach pokrywa koszty: ze środków MSiT w Warszawie:

- wynajmu pływalni lub zakupu biletów wstępu na pływalnię,

ze środków UM WŚ w Kielcach:

- obsługi instruktorskiej ( 2 osoby)

- obsługi wychowawczej (1 osoby)- 1 wychowawcy-koordynatora

- ubezpieczenia uczestników zajęć,

- szkolenia ŚWOPR dot. bezpiecznego korzystania z wody i akwenów wodnych,

- plakatów, certyfikatów, nalepek z logo programu "UP",

- warsztatów szkoleniowych dla wychowawców- koordynatorów grup.

Szkoły Podstawowe, które chcą wziąć udział w programie UP prosimy o zgłoszenie przez Organ Prowadzący Szkoły, tj. Gminę:

- dzieci z klas I, II, III,

- do dnia 18 listopada 2019 roku ( poniedziałek),

- wysłać wyłącznie e-mailem Wstępną deklarację uczestnictwa dzieci w programie "Umiem pływać" w 2020 roku ( Załącznik nr 1) jej scan na nasz adres: wszs0@poczta.onet.pl . Prosimy o zgłaszanie 1 grupy A lub maksymalnie 2 grup A i B co daje możliwość uczestnictwa większej liczbie grup z województwa świętokrzyskiego w programie nauki pływania.

Uwaga: WSZS w Kielcach zastrzega sobie prawo rezygnacji z organizacji programu Umiem pływać w 2020 r. w przypadku nie otrzymania środków finansowych na ten cel z MSiT w Warszawie lub UM WŚ w Kielcach.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia naszych ofert przez MSiT w Warszawie i UM WŚ w Kielcach na podstawie:

- otrzymanych z Gmin - Wstępnych deklaracji uczestnictwa dzieci w programie Umiem pływać w 2020 roku (Załącznik nr 1),

- Kryteriów przyjęcia Szkół Podstawowych do programu UP (Załącznik nr 2),

nastąpi w siedzibie WSZS w Kielcach weryfikacja i zatwierdzenie Szkół przez Komisję d/s naboru dzieci do programu „Umiem pływać” na 2020 rok.

Gminy zostaną poinformowane e-mailem o decyzji Komisji najwcześniej po 31 stycznia 2020 roku lub później w zależności od rozstrzygnięcia konkursu ofert w UM WŚ w Kielcach.

W przypadku pozytywnego zatwierdzenia Szkoły/lub Szkół z danej Gminy do programu UP nastąpi:

Etap realizacji programu, gdzie:

będzie konieczne sporządzenie i dostarczenie osobiście lub przysłanie pocztą przez Gminę dokumentacji zgłoszeniowej (wyłącznie jej formy papierowej) do WSZS w Kielcach dotyczącej programu tj.:

-Deklaracji zgłoszeniowej do programu UP ( Załącznik nr 3),

-Porozumienia zawartego między WSZS w Kielcach a Gminą o pokryciu przez Gminę kosztów transportu i zatrudnienia 2 ( drugiego) Wychowawcy (Załącznik nr 4),

-Harmonogramu wyjazdów dzieci na Pływalnię z potwierdzeniem przez Przewoźnika (Załącznik nr 5).

Gmina jest zobowiązana dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą do WSZS w Kielcach kompletną dokumentację zgłoszeniową (formępapierową) na adres: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce. Kompletna dokumentacja jest zasadniczą podstawą przyjęcia Szkoły lub Szkół do realizacji programu. Jej niedostarczenie lub niedosłanie w terminie najpóźniej do (przed rozpoczęciem zajęć) może skutkować odrzuceniem Szkoły/lub Szkół z danej Gminy z programu Umiem pływać.

Zapraszamy i zachęcamy nowe środowiska do udziału w programie „Umiem pływać” dla dzieci klas I, II, III Szkół Podstawowych w 2020 roku.

Zajęcia nauki pływania to dla dzieci nie tylko możliwość samej nauki pływania, zapoznania się z zasadami zachowania bezpieczeństwa na akwenach wodnych ale również alternatywa spędzenia miło czasu pozaszkolnego ze swoimi rówieśnikami w sportowej zabawie i rywalizacji. Każde dziecko po ukończeniu zajęć otrzyma pamiątkowy certyfikat ukończenia nauki pływania w 2020 roku oraz nalepki z logo programu.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

Koordynatorzy programu UP: Anna Zaród, Dariusz Kos

                                                tel. /41/ 34-16-440, tel. 607-216-376

                                    e-mail program „UP”: wszs0@poczta.onet.pl

                                    strona internetowa WSZS w Kielcach

www.wszs.kielce.pl

Kielce, dnia 31 października 2019 roku

Pliki do pobrania

2020r- Zał. 1- Wstepna deklaracja- program UPpobierz 2020r-Regulamin programu UPpobierz 2020r-Zał. 2-Kryteria przyjęcia szkół do programu UPpobierz 2020r- UP- Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dzieckapobierz

Projekty i współpraca
© 1999 - 2020 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio