Rusza NABÓR uczestników dzieci klas I-III Szkół Podstawowych województwa świętokrzyskiego do programu "UMIEM PŁYWAĆ" na 2020 rok.

Powiększ

Na skróty

Zobacz galerię

Program „Umiem Pływać”

Program na rok 2020.

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Gmin,

Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Nauczyciele

województwa świętokrzyskiego

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach informuje, że zgodnie z Decyzją nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 r. składa oferty na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne na 2020 rok dotyczące realizacji zadania pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla dzieci z klas I - III Szkół Podstawowych z terenu Gmin województwa świętokrzyskiego na planowany termin realizacji zajęć z nauki pływania od 2 marca do 15 czerwca 2020 roku do:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie - termin złożenia oferty do 20 listopada 2019 roku,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach - nie rozpisano jeszcze konkursu ofert.

Wszystkich zainteresowanych programem "Umiem pływać" na 2020 rok prosimy o zapoznanie się z materiałami informacjami zawartymi na stronie WSZS w Kielcach: www.wszs.kielce.pl

oraz na stronie MSiT w Warszawie, link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html

Główne cele programu "Umiem pływać" - w skrócie "UP":

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w

dodatkowych zajęciach sportowych,

- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności

uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów,

- brak jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć z nauki pływania.

Opis zajęć z nauki pływania w programie "UP":

- skierowane do uczniów szkół podstawowych z klas I – III z całego kraju,

- organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z

obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym,

- w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych ( 45 min) dla każdego uczestnika,

- 1-2 razy w tygodniu,

- w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego instruktora i wychowawcę, mogą być łączone

zajęcia w kilku grupach, np. 2 grupy x 15 osób = 30 osób ( uczestników),

- końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów powinien być

sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie

opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, stanowiącego załącznik nr

3 do Decyzji nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 r. ,

-zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.

Zakres finansowania programu "UP" przy grupie 30 osób:

1. Organ prowadzący Szkołę/Szkoły- Gmina pokrywa koszty:

- transportu / dojazdu uczestników zajęć,

- obsługi wychowawczej ( 1 osoby)- 2 wychowawcy

2. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach pokrywa koszty:

ze środków MSiT w Warszawie:

- wynajmu pływalni lub zakupu biletów wstępu na pływalnię,

ze środków UM WŚ w Kielcach:

- obsługi instruktorskiej ( 2 osoby)

- obsługi wychowawczej (1 osoby)- 1 wychowawcy-koordynatora

- ubezpieczenia uczestników zajęć,

- szkolenia ŚWOPR dot. bezpiecznego korzystania z wody i akwenów wodnych,

- plakatów, certyfikatów, nalepek z logo programu "UP",

- warsztatów szkoleniowych dla wychowawców- koordynatorów grup.

Szkoły Podstawowe, które chcą wziąć udział w programie UP prosimy o zgłoszenie przez Organ Prowadzący Szkoły, tj. Gminę:

- dzieci z klas I, II, III,

- do dnia 18 listopada 2019 roku ( poniedziałek),

- wysłać wyłącznie e-mailem Wstępną deklarację uczestnictwa dzieci w programie "Umiem pływać" w 2020 roku ( Załącznik nr 1) jej scan na nasz adres: wszs0@poczta.onet.pl

Prosimy o zgłaszanie 1 grupy A lub maksymalnie 2 grup A i B co daje możliwość uczestnictwa większej liczbie grup z województwa świętokrzyskiego w programie nauki pływania.

Uwaga: WSZS w Kielcach zastrzega sobie prawo rezygnacji z organizacji programu Umiem pływać w 2020 r. w przypadku nie otrzymania środków finansowych na ten cel z MSiT w Warszawie lub UM WŚ w Kielcach.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia naszych ofert przez MSiT w Warszawie i UM WŚ w Kielcach na podstawie:

- otrzymanych z Gmin - Wstępnych deklaracji uczestnictwa dzieci w programie Umiem pływać w 2020 roku (Załącznik nr 1),

- Kryteriów przyjęcia Szkół Podstawowych do programu UP (Załącznik nr 2),

nastąpi w siedzibie WSZS w Kielcach weryfikacja i zatwierdzenie Szkół przez Komisję d/s naboru dzieci do programu „Umiem pływać” na 2020 rok.

Gminy zostaną poinformowane e-mailem o decyzji Komisji najwcześniej po 31 stycznia 2020 roku lub później w zależności od rozstrzygnięcia konkursu ofert w UM WŚ w Kielcach.

W przypadku pozytywnego zatwierdzenia Szkoły/lub Szkół z danej Gminy do programu UP nastąpi:

Etap realizacji programu, gdzie:

będzie konieczne sporządzenie i dostarczenie osobiście lub przysłanie pocztą przez Gminę dokumentacji zgłoszeniowej (wyłącznie jej formy papierowej) do WSZS w Kielcach dotyczącej programu tj.:

-Deklaracji zgłoszeniowej do programu UP ( Załącznik nr 3),

-Porozumienia zawartego między WSZS w Kielcach a Gminą o pokryciu przez Gminę kosztów transportu i zatrudnienia 2 ( drugiego) Wychowawcy ( Załącznik nr 4),

-Harmonogramu wyjazdów dzieci na Pływalnię z potwierdzeniem przez Przewoźnika (Załącznik nr 5).

Gmina jest zobowiązana dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą do WSZS w Kielcach kompletną dokumentację zgłoszeniową (formę papierową) na adres:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce.

Kompletna dokumentacja jest zasadniczą podstawą przyjęcia Szkoły lub Szkół do realizacji programu.

Jej niedostarczenie lub niedosłanie w terminie najpóźniej do (przed rozpoczęciem zajęć) może skutkować odrzuceniem Szkoły/lub Szkół z danej Gminy z programu Umiem pływać.

Zapraszamy i zachęcamy nowe środowiska do udziału w programie „Umiem pływać” dla dzieci klas I, II, III Szkół Podstawowych w 2020 roku.

Zajęcia nauki pływania to dla dzieci nie tylko możliwość samej nauki pływania, zapoznania się z zasadami zachowania bezpieczeństwa na akwenach wodnych ale również alternatywa spędzenia miło czasu pozaszkolnego ze swoimi rówieśnikami w sportowej zabawie i rywalizacji.

Każde dziecko po ukończeniu zajęć otrzyma pamiątkowy certyfikat ukończenia nauki pływania w 2020 roku oraz nalepki z logo programu.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

Koordynatorzy programu UP: Anna Zaród, Dariusz Kos

tel. /41/ 34-16-440, tel. 607-216-376

e-mail program „UP”: wszs0@poczta.onet.pl

                                 strona internetowa WSZS w Kielcach:www.wszs.kielce.pl

 

Kielce, dnia 31 października 2019 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty i współpraca
© 1999 - 2020 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio