Szkolny Klub Sportowy

Program na rok 2020.

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele: Gmin, Miast, Powiatów, Stowarzyszeń

Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele wychowania fizycznego

województwa świętokrzyskiego

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki Decyzją nr 39 z dnia 24 października 2019 r. ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” na 2020 rok, link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach jako Operator wojewódzki złoży ofertę dotyczącą realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” na 2020 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Program „Szkolny Klub Sportowy” - w skrócie "SKS":

- to model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną,

- ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole,

- stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych (salach, halach, boiskach) przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych, w których można je bezpiecznie przeprowadzać.

Istotnym założeniem programu jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU "SKS":

Program „SKS” polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych i rekreacyjnych:

- w okresie od 3-02-2020 roku do 15-12-2020 roku z przerwą wakacyjną,

- w ilości 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch semestrach/półroczach 2020 r.

- w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w uzasadnionych przypadkach 3 razy,

- w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych,

- w grupach minimum 15-osobowych a maksymalnie 25-osobowych, składających się wyłącznie z uczniów (dzieci

lub młodzieży) z jednej (danej) Szkoły,

- przez Nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej Szkoły.

Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników.

W Szkole do 300 uczniów mogą być prowadzone zajęcia od 1 grupy do 2 grup maksymalnie (A i B).

W Szkole liczącej powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie od 1 grupy do 3 grup maksymalnie (A, B, C).

W przypadku utworzenia w jednej (danej) Szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy).

Warunkiem realizacji programu „SKS” jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków Jednostek Samorządu Terytorialnego dowolnego szczebla i/lub z innych źródeł (własnych, sponsorów).

Nauczyciel w-f realizujący program „SKS” otrzyma wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł (brutto) za jedną jednostkę ćwiczebną ( 60- minutową).

Program „SKS” może być realizowany tylko przez Nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego, którego wynagrodzenie z tytułu stosunku o pracę u I Pracodawcy (czyli w Szkole) wynosi:

- co najmniej najniższe wynagrodzenie miesięczne w 2020 roku = 2 600 zł ( brutto) w każdym miesiącu realizacji programu „SKS” (tj. luty-czerwiec i wrzesień-grudzień 2020 roku).

ZAKRES FINANSOWANIA PROGRAMU "SKS" PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE:

Warunkiem przystąpienia Szkoły do programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2020 r. jest:

- nieodpłatne udostępnienie sprzętu sportowego i obiektów sportowych przez Jednostki Samorządu Lokalnego (Gminę, Miasto, Powiat, Stowarzyszenie) w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły lub Dyrekcjami Szkół, po podpisaniu stosownego porozumienia, pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach a Dyrekcją Szkoły,

- dofinansowanie zajęć w programie „SKS” w kwocie 300 zł na jedną grupę ćwiczebną po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach a Organami prowadzącymi Szkoły (Gminą, Miastem, Powiatem, Starostwem, Stowarzyszeniem).

SCHEMAT KOSZTOWY PROGRAMU "SKS":

- wynagrodzenia miesięczne Nauczyciela w-f prowadzącego zajęcia sportowe w programie „SKS” za 70 jednostek

ćwiczebnych x 40 zł = 2800 zł (brutto),

- dodatkowe ubezpieczenie NNW uczestników zajęć ( dzieci i młodzieży szkolnej), oraz OC dla Nauczyciela w-f ,

- plakaty i rolapy reklamujące program,

- organizacja 2 konferencji szkoleniowych dla Nauczycieli w-f po jednej w I i II semestrze 2020 roku,

- sporządzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej programu „SKS”,

- wizytowanie, kontrola i monitorowanie zajęć "SKS",

- koordynacja merytoryczna i finansowa programu „SKS”,

- koszty związane ze sporządzaniem miesięcznych wypłat wynagrodzeń na konta bankowe dla N-li w-f w tym opłaty

bankowe za przelewy,

- sporządzenie dokumentacji i miesięcznych rozliczeń do ZUS, US, oraz rocznego rozliczenia PIT-11 dla Nauczycieli,

- sporządzenie rozliczeń programu "SKS" dla Operatora krajowego i MSiT w W-wie,

- inne koszty organizacji i realizacji programu.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach jako Operator wojewódzki rozpoczyna w województwie świętokrzyskim rekrutację Szkół i Nauczycieli w-f do programu „SKS” na 2020 rok.

W związku z powyższym zapraszamy do programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2020 roku i prosimy Nauczycieli wychowania fizycznego oraz Dyrekcje Szkół w porozumieniu z Organami prowadzącymi Szkoły- JST (Gminami, Miastami, Powiatami, Stowarzyszeniami) o składanie zgłoszeń w postaci:

- Deklaracji wstępnych o przystąpieniu Szkoły i Nauczycieli w-f do programu „SKS” na 2020 rok.

Deklaracje wstępne należy:

- w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku,

- dostarczyć lub przysłać pocztą wyłącznie w formie papierowej,

na adres: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce.

Do uczestnictwa w programie „SKS” w 2020 roku zachęcamy nowe środowiska szkolne.

Program „SKS” w 2020 roku będzie realizowany po pozytywnym rozstrzygnięciu oferty WSZS w Kielcach przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

O przyjęciu do programu „SKS” zgłoszone JST oraz Szkoły zostaną poinformowane:

- po 16 stycznia 2020 roku – po rozstrzygnięciu konkursu ofert przez MSiT w Warszawie,

- bezpośrednio e-mailem,

- oraz zamieszczeniem listy uczestniczących Szkół w programie „SKS” na stronie internetowej WSZS w Kielcach:

www.wszs.kielce.pl

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach zastrzega sobie prawo rezygnacji z organizacji programu „SKS” w 2020 roku w przypadku nie otrzymania środków finansowych na ten cel z MSiT w Warszawie.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

                                                Koordynatorzy programu "SKS":

                                                Anna Zaród, Dariusz Kos

                                                tel. /41/ 34-16-440, tel. 607-216-376

                               e-mail program „SKS”: wszs.kielce.sks@poczta.onet.pl

                               strona internetowa WSZS w Kielcach:www.wszs.kielce.pl

                               Kielce, dnia 4 listopada 2019 roku

 

Pliki do pobrania

Lista szkół zakwalifikowanych do Programu SKS na 2020 r. - woj. świętokrzyskiepobierz 2020 rok-Realizacja- Pismo do JST, Szkół, Nauczycieli w-f - Program SKS pobierz

Projekty i współpraca
© 1999 - 2020 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio