O nas

Szkolny Związek Sportowy – jest najliczniejszą  ogólnopolską organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu.

Szkolny Związek Sportowy  jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla poprawy zdrowia, aktywności ruchowej oraz sportu dzieci i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych).

Głównym zadaniem Szkolnego Związku Sportowego jest zapewnienie młodzieży kulturalnego spędzania czasu wolnego przez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach :

  1. Rozwija kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
  2. Jest rzecznikiem promocji zdrowia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej.
  3. Uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej i ochrony środowiska.
  4. Może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa i osób prawnych, które są zgodne z celami statutowymi Związku.
  5. Szczególnym celem Związku jest wyrównanie szans i warunków uczestnictwa dzieci i  młodzieży  różnych formach aktywności fizycznej, które nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne  szans realizacji w różnych formach współzawodnictwa  sportowego.
  6. Działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród  dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców oraz dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

Szczeble  zawodów  sportowych :

  1. Szkolne Igrzyska Sportowe – przeprowadzane przez SKS-y, UKS-y w dowolnych dyscyplinach sportu, zgodnie z tradycją i warunkami szkoły, jako system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie każdemu dziecku,
  2. Gminne i powiatowe – przeprowadzane przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego jako system całorocznych zawodów międzyszkolnych dla ogółu młodzieży oraz imprez sportowych o mistrzostwo miasta/gminy i powiatu w szerokim programie, uwzględniającym popularne w danym środowisku dyscypliny,
  3. Rejonowe, półfinałowe i wojewódzkie – przeprowadzane według programu ustalonego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na podstawie wytycznych Zarządu Głównego SZS i opinii nauczycieli wychowania fizycznego.