Statut

Jednolity tekst statutu przyjęty na Nadzwyczajnym Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach w dniu 19.05.2005 r. oraz  zmiany  przyjęte  na XVI  Walnym  Wojewódzkim  Zjeździe  Delegatów SZS w dniu 13.01. 2018r.,

 

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W KIELCACH

       Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  w Kielcach jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym sportowo – wychowawczym związkiem sportowym działającym dla zdrowia, aktywności ruchowej oraz sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy:

 1. rozwija kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 2. jest rzecznikiem promocji zdrowia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej,
 3. uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej i ochrony środowiska,
 4. może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa i osób prawnych, które są zgodne z celami statutowymi Związku,
 5. szczególnym celem Związku jest wyrównanie szans i warunków uczestnictwa dzieci  i  młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, które nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne szans realizacji w różnych formach współzawodnictwa  sportowego
 6. działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców oraz dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

 

ROZDZIAŁ I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY

§1

Związek sportowy nosi nazwę: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – w skrócie WSZS – dalej zwany „Związkiem”.

 

§2

Terenem działania Związku jest obszar województwa świętokrzyskiego, a siedziba miasto Kielce.

 

§3

 1. WSZS jest związkiem sportowym zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. WSZS jest organizacją o celach niezarobkowych.

 

§4

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

 

§5

Związek może tworzyć jednostki terenowe na obszarze swego działania oraz powołać Biuro Związku.

 

§6

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz barw biało-żółto-czerwonych.

 

§7

 1. Godłem Związku jest stylizowany gryf koloru białego, umieszczony na okrągłej czerwonej tarczy z żółtym otokiem. W dolnej części tarczy umieszczone są w czerwonym kolorze litery SZS.
 2. Flagą Związku jest biały prostokąt o wymiarach 220 cm x 140 cm z trzema pasami: czerwonym, żółtym, czerwonym – biegnących w dolnej części flagi. W górnej części flagi znajduje się godło Związku.

 

§8

Związek posiada sztandar.

 

§9

 1. Związek jest organizacją o celach niezarobkowych , a wszelkie uzyskane w trakcie  działalności  dochody  przeznaczone są  na realizacje zadań statutowych.
 2. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Do  realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.
 3. Związek nie może:

           a)  udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Związku oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  zwanych dalej „osobami bliskimi”,

           b)  przekazywać majątku na rzecz członków Związku, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych  warunkach,

            c)  wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,

d)  dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

4. Związek może prowadzić działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze oraz swoich członków, którym może także powierzać wykonanie zleconych zadań publicznych.

ROZDZIAŁ II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§10

Celem Związku jest:

 1. realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych i prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań sportowych, podnoszenie sprawności fizycznej i stwarzanie warunków do rozwoju mistrzostwa sportowego,
 4. integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej
 5. inspirowanie różnych środowisk do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,
 6. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia,
 7. wychowanie do rekreacji fizycznej.

 

§11

Związek realizuj swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności  młodzieży  w dziedzinie:

 1. krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej,
 2. stwarzania utalentowanej młodzieży warunków do osiągnięcia mistrzostwa sportowego,
 3. popularyzacja ekologii, turystyki, edukacji ekologicznej,
 4. upowszechniania higienicznego trybu życia,
 5. programowania i szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów,
 6. szkolenia i doszkalania nauczycieli, trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,
 7. organizowania imprez i zawodów sportowych,
 8. programowania i organizowania obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej,
 9. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i stwarzania im warunków do uczestnictwa w ruchu sportowym,
 10. organizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym młodzieży,
 11. współdziałania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z władzami oświatowymi wszystkich szczebli,
 12. powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych Związku,
 13. działanie na rzecz rozwijania sieci szkolnych urządzeń i obiektów sportowych oraz wyposażanie w sprzęt sportowy szkół, Szkolnych, Uczniowskich i Międzyszkolnych Klubów Sportowych,
 14. powołania w miarę potrzeb fundacji, zakładów, agencji i spółek,
 15. wydawania i rozprowadzania wydawnictw kierowanych do liderów promocji zdrowia, nauczycieli, uczniów, lekarzy i pielęgniarek oraz stowarzyszeń, organizacji i instytucji zajmujących się kulturą fizyczną i zdrowotną,
 16. Związek może dla wspomagania realizacji swoich celów powołać Radę Przyjaciół Sportu Szkolnego i odpowiednie komisje problemowe oraz ustanawiać specjalne nagrody i wyróżnienia dla wybitnych wychowanków, trenerów i działaczy SZS.

                                  

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

 

§13

 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być Powiatowe, Miejskie, Gminne SZS, Uczniowskie i Szkolne Kluby Sportowe, Międzyszkolne Kluby Sportowe posiadające  osobowość  prawną i realizujące cele oraz zadania Szkolnego Związku Sportowego.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zasadami Związku.

 

§14

Członkami wspierającymi mogą być kluby, o których mowa w art. 6 ustawy o kulturze fizycznej oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające za pośrednictwem swego przedstawiciela uznające, popierające i wspomagające finansowo realizacje celów i zadań określonych w statucie Związku.

 

§15

 1. Członków  zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 2. Szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających określa  Zarząd.

 

§16

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby, zasłużone szczególnie dla rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zjazd.

 

§17

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem delegowanych przedstawicieli,
 2. zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku oraz ich oceny,
 3. korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego Związku,
 4. otrzymywania o władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
 5. otrzymywania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swojej działalności statutowej,
 6. uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Związek,
 7. otrzymywania odznaki Związku,
 8. otrzymywania wyróżnień i nagród przyznawanych przez władze Związku,
 9. korzystania z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Związku.

 

§18

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§19

Członkowie honorowi mają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a także zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§20

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
 2. dbanie o dobro i rozwój Związku oraz  aktywne uczestnictwo w realizacji jego celów,
 3. ochrona i troska o własność Związku,
 4. uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,
 5. regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§21

1. Członkostwo ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Związku, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku,  po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Związku,

b) wykluczenia ze Związku za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku,

c) rozwiązania się Związku,

d) rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku.

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn od niego zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

3. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania  czynnego udziału w realizacji zadań i celów Związku lub innego naruszenia postanowień statutu, uchwał i decyzji władz Związku.

4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkolnej Związku.

5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu  w prawach członkowskich  przysługuje stronie prawo odwołania się do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania  zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

§22

W stosunku do członków Związku za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Związku stosowane są następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. pozbawienie członkostwa Związku.

 

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE WOJEWÓDZKIE SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 

§23

 1. Władzami Naczelnymi Związku są:
  1. Wojewódzki Zjazd Delegatów,
  2. Zarząd Wojewódzki,
  3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, do prowadzenia swych spraw mogą zatrudniać pracowników.
 4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu  i członka Komisji Rewizyjnej.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w szczególności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

WOJEWÓDZKI  ZJAZD  DELEGATÓW

§24

Najwyższą władzą Związku jest Wojewódzki Zjazd Delegatów.

 1. Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest co 4 lata przez Zarząd Związku.
 3. Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości delegatów nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§25

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku na podstawie:

1/  uchwały Zarządu Związku,

2/  wniosku Komisji Rewizyjnej,

3/  wniosku uchwalonego przez co najmniej ½ członków zwyczajnych,

    2.   Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został powołany.

    3.   Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów powinien być podany nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§26

 1. W Wojewódzkim Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
 •  z głosem stanowiącym  – delegaci członków zwyczajnych wybrani zgodnie z postanowieniami Statutu Związku,
 •  z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
 1. Zasady wyboru delegatów na Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów określa Statut Związku.
 2. Każdy delegat ma tylko jeden głos.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu (śmierć delegata, utrata praw publicznych) lub niemożliwości wzięcia udziału w Zjeździe z przyczyn niezależnych od delegata, na jego miejsce może  być wybrany inny delegat przez Zarząd zainteresowanego Członka Zwyczajnego.
 4. Na  Wojewódzki  Zjazd Delegatów, stowarzyszenia przynależne do Związku delegują po 4 swoich przedstawicieli wybranych zgodnie z uchwałami ich władz. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

§ 27

Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Związku,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i  Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu,
 4. wybór Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian w statucie Związku,
 6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu majątku,
 7. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd Wojewódzki i Wojewódzką Komisję Rewizyjną,
 8. nadawanie godności Honorowego Członka Związku,
 9. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

 

§28

 1. Uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. O jawnym lub tajnym sposobie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej decyduje uchwała   Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI

§29

Władzą Związku pomiędzy Wojewódzkimi Zjazdami Delegatów jest Zarząd Wojewódzki.

 

§30

Zarząd Wojewódzki składa się z 15-21 członków wybranych przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.

 

§31

Liczbę członków Zarządu Wojewódzkiego na daną kadencję ustala każdorazowo Wojewódzki  Zjazd Delegatów.

 

§32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów,
 3. kierowanie całokształtem działań Związku,
 4. uchwalanie planu działalności programowej,
 5. uchwalanie budżetu Związku i jego realizacja,
 6. zarządzanie majątkiem Związku i jego funduszami,
 7. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Związku,
 8. uchwalanie składek członkowskich,
 9.  powoływanie jednostek terenowych miejskich i powiatowych oraz sprawowanie nad  nimi nadzoru; określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
 10.  ustalanie zasad wyróżniania i nagradzania członka Związku,
 11.  powoływanie komisji i zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
 12.  powoływanie Biura Związku,
 13.  określenie zakresu działania Biura,
 14.  przyjmowanie informacji o działalności Prezydium,
 15. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Wojewódzkiego  Zjazdu i Komisji Rewizyjnej,
 16. zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,
 17. podejmowanie uchwał o przynależności Związku do krajowych i międzynarodowych  organizacji,
 18. składanie na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,
 19. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Wojewódzki Zjazd Delegatów godności Honorowego Członka Związku,
 20. zatrudnianie pracowników.

 

§33

Zarząd Wojewódzki odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

§34

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 7-9 osób, w tym: Prezesa, 1-4   Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 2. Prezydium działa w okresach między posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego.
 3. Zakres uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Wojewódzki.
 4. Prezydium odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§35

Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybrana jest przez Wojewódzki Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§36

 1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się 3-5 członków, w tym: przewodniczącego, z-cy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Liczbę członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ustala Wojewódzki Zjazd Delegatów.
 3. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium.

 

§37

Do kompetencji Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej Związku,
 2. składanie na Wojewódzkim Zjeździe sprawozdań ze swojej działalności,
 3. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. kontrolowanie działalności jednostek terenowych,
 5. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Związku,
 6. szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną,
 7. członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu Wojewódzkiego ani pozostawać z nimi w  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

 

KOOPTACJA WŁADZ

§38

 1. W przypadku ustąpienia członka władz mogą one zastosować prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V. TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

§39

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku mogą być oddziały miejskie, powiatowe i gminne.

 

ODDZIAŁY MIEJSKIE

§40

1. Oddziały miejskie powoływane są przez Zarząd Wojewódzki.

2. Władzami Oddziału Miejskiego są:

    a) Miejski Zjazd Delegatów

    b) Zarząd Miejski

    c) Miejska Komisja Rewizyjna

3. Postanowienia § 23 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

MIEJSKI ZJAZD DELEGATÓW

§41

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Miejski Zjazd Delegatów.
 2. Zjazd Delegatów może być zwyczajny i  nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest co 4 lata przez Zarząd Związku.
 4. Termin Zjazd, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości delegatów nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.
 5. Postanowienia § § 25, 26 i 28 stosuje się odpowiednio.

 

§42

Do Miejskiego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie programu działania Oddziału zgodnie z uchwałami Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów,
 2. wybór Zarządu Miejskiego i Miejskiej Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Miejskiego i Miejskiej Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Miejskiemu,
 5. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd Miejski i Miejską Komisję Rewizyjną,
 6. wybór i odwoływanie delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów.

 

ZARZĄD MIEJSKI

§43

     Zarząd Miejski kieruje działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

 

§44

 1. Zarząd Miejski składa się z 5-9 członków wybranych przez Miejski Zjazd Delegatów.
 2. Liczbę członków  Zarządu Miejskiego na daną kadencję ustala każdorazowo Miejski Zjazd Delegatów.
 3. W skład Zarządu Miejskiego wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów, Sekretarz i Członkowie.

 

§45

      Do zakresu działania Zarządu Miejskiego należy:

 1. wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, Zarządu Wojewódzkiego oraz Miejskiego Zjazdu Delegatów,
 2.  określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału Miejskiego,
 3. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 5. zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 6. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
 7. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zapisów statutowych,
 8. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
 9. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zebrań Miejskiego Zjazdu  Delegatów,
 10. składanie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniu Miejskiego Zjazdu Delegatów.

§46

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządu Miejskiego określa regulamin uchwalony  przez Zarząd i zatwierdzony przez Zarząd Wojewódzki.

 

MIEJSKA KOMISJA REWIZYJNA

§47

Miejska Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddziału Miejskiego, powoływanym przez Miejski Zjazd Delegatów do kontroli działalności Oddziału.

 

§48

Miejska Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

 

§49

Do kompetencji Miejskiej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Zarządu Miejskiego pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
 2. współpraca z Wojewódzką Komisją Rewizyjną,
 3. przedstawienie Zarządowi Miejskiemu uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
 4. zgłaszanie Zarządowi Wojewódzkiemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Miejskiego sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
 5. przedkładanie Miejskiemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu.

§ 50

Miejska Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Miejskiego co najmniej jeden raz w roku.

 

§51

Członkowie Miejskiej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Miejskiego.

§52

Członkowie Miejskiej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§53

Szczegółowy tryb i zasady działania Miejskiej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez te komisje i zatwierdzony przez Wojewódzką Komisją Rewizyjną.

 

ODDZIAŁY POWIATOWE

§54

 1. Oddziały Powiatowe powołuje Zarząd Wojewódzki.
 2. Postanowienia § 40 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

§55

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Powiatowy Zjazd Delegatów.
 2. Postanowienia § § 41 i 42 stosuje się odpowiednio.

 

§56

 1. Zarząd Powiatu kieruje  działalnością Oddziału na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.
 2. Postanowienia § § 44 i 46 stosuje się odpowiednio.

 

§57

Do zakresu działania Zarządu Powiatu należy:

 1. wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, Zarządu Wojewódzkiego oraz Powiatowego Zjazdu Delegatów,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału Powiatowego,
 3. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 5. zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 6. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
 7. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zapisów statutowych,
 8. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
 9. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zebrań Miejskiego Zjazdu  Delegatów,
 10. składanie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniu Miejskiego Zjazdu Delegatów,
 11. powoływanie jednostek gminnych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru; określanie zasięgu ich działania oraz siedziby.

§58

1. Powiatowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddziału Powiatowego,   powołanym przez Powiatowy Zjazd Delegatów do kontroli działalności Oddziału.

2. Postanowienia § § 48, 49, 50, 51, 52  stosuje się odpowiednio.

 

ODDZIAŁY GMINNE

§59

1.Oddziały Gminne powołuje Zarząd Powiatowy.

2.Postanowienia § 40 ust. 2 i 3, §§ 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK I FUNDUSZ ZWIĄZKU

§60

1. Na majątek Związku składają się:

        a)  nieruchomości,

        b)  ruchomości,

        c)  fundusze.

2. Na fundusze Związku składają się:

        a)  składki członkowskie,

        b)  dotacje, darowizny, subwencje,

        c)  wpływy z zawodów, imprez sportowych organizowanych przez Związek,

        d)  dochody z innej działalności Związku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi  przepisami,

        e)  indywidualne wpłaty pochodzące z odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

§61

Do składania oświadczeń woli w zakresie reprezentowania Związku we wszystkich sprawach wymagane jest działanie samodzielne Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§62

Do aktu zbycia bądź obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

 

§63

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Wojewódzkiego Zjazdu,  przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Związku, przy obecności co najmniej połowy członków Związku.

 

§64

 1. Rozwiązanie się Związku może nastąpić na mocy uchwały Wojewódzkiego Zjazdu, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Związku, przy obecności co najmniej połowy członków Związku.
 2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.

 

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I DODATKOWE

§65

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.